Just nu! Vi söker kyltekniker/ventilationsmontörer Klicka Här för att läsa mer!

 

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-02-06, har följande policy upprättats för Avent koncernen pga. den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och som är relevanta för uppdraget eller anställningen. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifterna arkiveras enligt lag och krav som företaget har och raderas efter detta tidsintervall.

Informationsskyldighet till dig

Du kan alltid få ut ett registerutdrag, kund- eller personalkort, på vad det är för personuppgifter som finns registrerat om dig. Du har alltid rätt till rättelse och uppgifter som inte krävs, med anledning av något lagkrav, kan du begära raderas utan onödig dröjsmål, senast inom en månad.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Tredje part

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgiftsincident

Incidenter som leder till obehörigt röjande av eller behörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna ska detta anmälas till Datainspektionen av den personansvarige inte senare än 72 timmar efter det att man har fått vetskap om personuppgiftsincidenten. Anmälan behöver inte göras om det inte finns minsta risk för fysiska personers rättigheter. Under vissa omständigheter kan den personuppgiftsansvarige även vara skyldig att informera de registrerade som berörs av incidenten. Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter vilket inbegriper omständigheter kring händelsen, dess effekter och vad man har gjort för att undvika detta i framtiden.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att kunna utföra vårt åtagande mot dig.

Ansvar

VD för respektive bolag är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.